هواکاران پارس دانش
هواکاران پارس دانش

هواکاران پارس دانش

@havakaranpars

کارآموز فروش تجهیزات صنعتی

هواکاران پارس دانش

قزوین
·
بازاریابی
·
2 سال قبل

کارشناس بازاریابی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: کاردانی مدیریت بازرگانی -