#bimbenefits 7 پست


📌🚀به کارگیری BIM در پروژه‌ها:

✔کاهش هزینه‌ها.
✔ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌ها.
✔بالا بردن کیفیت پروژه‌ها.
.
@iibimsolutions
.
🏗در این پست با بخشی از فوائد به کارگیری BIM در پروژه های صنعت ساخت آشنا می‌شویم.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
💡🤝 شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، AR, VR و ...
.
🚀مقیم در پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات BIM در کشور.
.
.
☎️ راه‌های تماس با ما؛ لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #فناوری_ساخت #مدیریت_پروژه #مدیریت_تغییرات #مدیریت_ساخت #assetmanagement #مدیریت_تسهیلات #revit #tekla #مدلسازی_چهاربعدی #ساخت_قبل_از_ساخت #ساخت_و_ساز #ساختمان #virtulreality #متره_برآورد #clashdetection #ازبیلت #asbuilt #bimbenefits #shopdrawing #شاپ_دراوینگ #quantity_takeoff

image


📌🚀به کارگیری BIM در پروژه‌ها:

✔کاهش هزینه‌ها.
✔ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌ها.
✔بالا بردن کیفیت پروژه‌ها.
.
@iibimsolutions
.
🏗در این پست با بخشی از فوائد به کارگیری BIM در پروژه های صنعت ساخت آشنا می‌شویم.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
💡🤝 شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، AR, VR و ...
.
🚀مقیم در پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات BIM در کشور.
.
.
☎️ راه‌های تماس با ما؛ لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #فناوری_ساخت #مدیریت_پروژه #مدیریت_تغییرات #مدیریت_ساخت #assetmanagement #مدیریت_تسهیلات #revit #tekla #مدلسازی_چهاربعدی #ساخت_قبل_از_ساخت #ساخت_و_ساز #ساختمان #virtulreality #متره_برآورد #clashdetection #ازبیلت #asbuilt #bimbenefits #shopdrawing #شاپ_دراوینگ #quantity_takeoff

image


📌🚀به کارگیری BIM در پروژه‌ها:

✔کاهش هزینه‌ها.
✔ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌ها.
✔بالا بردن کیفیت پروژه‌ها.
.
@iibimsolutions
.
🏗در این پست با بخشی از فوائد به کارگیری BIM در پروژه های صنعت ساخت آشنا می‌شویم.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
💡🤝 شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، AR, VR و ...
.
🚀مقیم در پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات BIM در کشور.
.
.
☎️ راه‌های تماس با ما؛ لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #فناوری_ساخت #مدیریت_پروژه #مدیریت_تغییرات #مدیریت_ساخت #assetmanagement #مدیریت_تسهیلات #revit #tekla #مدلسازی_چهاربعدی #ساخت_قبل_از_ساخت #ساخت_و_ساز #ساختمان #virtulreality #متره_برآورد #clashdetection #ازبیلت #asbuilt #bimbenefits #shopdrawing #شاپ_دراوینگ #quantity_takeoff

image


📌🚀به کارگیری BIM در پروژه‌ها:

✔کاهش هزینه‌ها.
✔ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌ها.
✔بالا بردن کیفیت پروژه‌ها.
.
@iibimsolutions
.
🏗در این پست با بخشی از فوائد به کارگیری BIM در پروژه های صنعت ساخت آشنا می‌شویم.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
💡🤝 شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، AR, VR و ...
.
🚀مقیم در پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات BIM در کشور.
.
.
☎️ راه‌های تماس با ما؛ لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #فناوری_ساخت #مدیریت_پروژه #مدیریت_تغییرات #مدیریت_ساخت #assetmanagement #مدیریت_تسهیلات #revit #tekla #مدلسازی_چهاربعدی #ساخت_قبل_از_ساخت #ساخت_و_ساز #ساختمان #virtulreality #متره_برآورد #clashdetection #ازبیلت #asbuilt #bimbenefits #shopdrawing #شاپ_دراوینگ #quantity_takeoff

image


📌🚀به کارگیری BIM در پروژه‌ها:

✔کاهش هزینه‌ها.
✔ایجاد صرفه اقتصادی در پروژه‌ها.
✔بالا بردن کیفیت پروژه‌ها.
.
@iibimsolutions
.
🏗در این پست با بخشی از فوائد به کارگیری BIM در پروژه های صنعت ساخت آشنا می‌شویم.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
💡🤝 شرکت فناورانه "بنایار مهراز ایرانیان" ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، AR, VR و ...
.
🚀مقیم در پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات BIM در کشور.
.
.
☎️ راه‌های تماس با ما؛ لینک موجود در بیو پیج و سایت رسمی شرکت.
www.BIMsolutions.ir
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت #buildinginformationmodeling #فناوری_ساخت #مدیریت_پروژه #مدیریت_تغییرات #مدیریت_ساخت #assetmanagement #مدیریت_تسهیلات #revit #tekla #مدلسازی_چهاربعدی #ساخت_قبل_از_ساخت #ساخت_و_ساز #ساختمان #virtulreality #متره_برآورد #clashdetection #ازبیلت #asbuilt #bimbenefits #shopdrawing #شاپ_دراوینگ #quantity_takeoff

image