فصلنامه سورنای
فصلنامه سورنای

فصلنامه سورنای

@SoornayJournal

سلام. فکر می‌کنید ادبیات را برای چه می‌خوانیم؟ ما ادبیات را می‌خوانیم تا تعلیم ببینم یا اخلاق یاد بگیریم؟ بله در کنار ادبیات می‌شود به این ها و حتی بیشتر از این تصور رسید اما، ادبیات را می‌خوانیم و یا می‌شنویم تا لذت ببریم. گلستان به زیبایی تمام نوشته شده و از آن لذت و حظ کافی را می‌بریم و یاد هم می‌گیریم چطور صحبت کنیم در بابِ آداب صحبت. نشریه ادبی سورنای حرف های تازه‌ ای از دنیای ادبیات دارد که مطمئنا دلپذیر و لذت بخش خواهد بود.

image