انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب‌دانش
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب‌دانش

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب‌دانش

@shdu_saComputer
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب‌دانش هنوز پستی منتشر نکرده است