کتاب پرورش و تربیت اخلاقی اجتماعی در برنامه‌های درسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

مؤلفین: افتخار قاسم زاده، میثم سلیمانی و علی سلیمانی.
تهران: انتشارات هنر و علوم دانشگاهی، چاپ اول، زمستان ۱۴۰۱


نظر