13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها

سیگنال

قم
· ·
2 ماه قبل

نظارت، ارزیابی و بازنگری فرایندهای کاری، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی به‌صورت دوره‌ای و مستمرتعیین و پیشنهاد طرح‌های اجرایی در زمینه بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و مشارکت در پیاده‌سازی آنتهیه محتوا و راهنمای آموزشی در زمینه بهبود سیستم‌ها و روش‌ها....شرح مهارت ها و قابلیت ها :آشنایی با جمع‌آوری و مستند‌سازی فرایند‌های کسب و کارآشنایی با اصول فرآیند نویسی و روش های اجراییتوانایی انجام مکاتبات و تهیه گزارشات رسمی و تخصصیتسلط بر مهارت های ICDL و نرم افزار Visioآشنایی با مدل‌سازی فرایند کسب و کار

نوع همکاری : پروژه ای
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مدیریت صنعتی -