حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
4 ماه قبل  قبل

▪️دگرگونی در مورد حرکت های بزرگ یا تلاش های قدرتمند نیست
بلکه
" نتیجه اقدامات کوچک و مداوم ماست"

image