🔳⭕️داستان مدیریتی: رسیدن به هدف مشخص

در کوه‌های آند دو قبیله در کوه‌پایه و ارتفاعات زندگی می‌کردند. روزی کوه‌نشینان به سرزمین پایین حمله و غارت کردند، نوزادی را نیز از روستا ربودند.

🔴مردم پایین‌کوه نمی‌دانستند چگونه از کوه بالا بروند. آن‌ها مسیرهای عبوری که کوه‌نشینان از آن استفاده می‌کردند را نمی‌شناختند.
بهترین جنگ‌جویان راهی شدند. پس از چند روز تلاش آن‌ها توانستند چند صدمتر صعود کنند، احساس ناامیدی کردند و تصمیم گرفتند به روستا بازگردند که مادر نوزاد را دیدند که از کوه پایین می‌آید. مادر به همراه نوزادش از کوهی پایین می‌آمد که آن‌ها نتوانستند از آن بالا بروند.
گفتند با این‌که ما مردانی بسیار قوی هستیم نتوانستیم از این کوه بالا برویم.
🌀مادر در چشمان‌شان نگریست:چون این نوزاد، فرزند شما نیست!

🔴نتیجه راهبردی:
وقتی هدف خود را مشخص می‌کنید به ذهن خود فرصت می‌دهید که به آن فکر کند، به ذهن‌تان چند جفت چشم می‌دهید که انسان‌ها و ایده‌های جدید را ببیند و به این صورت دنیای بیرون‌تان با دنیای درون‌تان که همان هدف‌تان است منطبق می‌شود.