به همون اندازه که دستت رو بلند کنی، قد میکشی
به همون اندازه که بخوای، میتونی بری
به اندازه‌ی عمقِ نگاهت، میتونی درک کنی
و به اندازه‌ایی که آرزو میکنی، تغییر میکنی

•انوشه انصاری

image