۹ نشانه که طرف مقابلتان شما را دوست ندارد (به زبان بدن آدم‌ها دقت کنید)

اگر خیلی مطمئن نیستید که شخص خاصی شما را دوست دارد یا نه و نمی‌توانید مستقیماً از او بپرسید، ما نکاتی را به شما ارائه خواهیم داد تا نسبت به احساس آن آدم در مورد خودتان مطمئن شوید. به نحوه صحبت کردن افراد با شما یا زبان بدن و حرکاتی که انجام می‌دهند بسیار دقت کنید. به عنوان مثال، اگر هنگام صحبت لب‌های خود را به هم فشار دهند، ممکن است احساس ناراحتی یا اضطراب داشته باشند.

۱- گردن خود را می‌خاراند.
۲- لب هایش را به هم فشار می‌دهد.
۳- فاصله فیزیکی خود را با شما حفظ می‌کند.
۴- لبخند مصنوعی می‌زند!
۵- او به چشم‌های شما نگاه نمی‌کند.
۶- جهت زانوان او در زمان نشستن به سمت شما نیست.
۷- جواب‌های یک کلمه‌ای می‌دهند.
۸- لحن صدای او تغییر می‌کند.
۹- دست خود را ثابت روی دسته‌های صندلی قرار می‌دهد.