🔴۵تکنیک تنفسی برای کاهش استرس و اضطراب

🔸تنفس یکسان

🔸تنفس شکمی

🔸تنفس متناوب

🔸تنفس جمجمه درخشان

🔸آرام سازی پیش رونده