Delaram
جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز }
4 ماه قبل  قبل

یعنی همه اون زندگی ها....
عشق ها.‌..
زمزمه ها‌‌‌‌...
همه دروغ بود؟
#هامون
#خسروشکیبایی
#داریوش مهرجویی