حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
4 ماه قبل  قبل

متاسفانه باید پذیرفت که سرنوشت آدمی را جغرافیا رقم میزند