#تیکه_کتاب

برندینگ فقط تبلیغ کردن نیست و دیگر دوران تبلیغات تمام شده است.

یک نقاش نمی‌تواند با تکرار سبک پیکاسو معروف شود
یک خودرو هم نمی‌تواند با الگوبرداری از پورشه مشهور شود
آنها متمایز، خلاق، نوآور و اصیل بوده‌اند...
یعنی پیشرو و نه پیرو!

📚 #سقوط_تبلیغات_و_ظهور_روابط_عمومی
#ال_ریس #لورا_ریس