علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
4 ماه قبل  قبل

✨برای زندگیمان رژیم بگیریم

رژیم کمترحرص خوردن
رژیم کمترغصه خوردن
رژیم بی اندازه مهربان بودن
بی ریاکمک کردن
بی توقع دوست داشتن
و رژیم دوری ازافکارمنفی
بیایید رژیم آرامش بگیریم