فائزه عالمی  
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم }
4 ماه قبل  قبل

رفیق خوب، رفیقیه که برد_برد توی منافع مشترک باهات بازی کنه!

image