محمدحسین آرمیده
مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد }
4 ماه قبل  قبل

رفیق خوب ، رفیقیه که کنار هم رشد میکنید ...
اهل رشد فردی و تغییر و یادگیریه