✨چند نکته در خصوص سوال پرسیدن در مذاکره:

▪️هرگاه در مذاکره خواستید راه را ببندید یا می‌خواستید کاری کنید که به اصل برگردید و به حاشیه نروید، می‌توانید از سؤال ها استفاده کنید.
▪️سوال باعث می‌شود اطلاعات شما بالاتر برود و داشته‌های او کمتر بشود.
▪️در سوال پرسیدن هوشمندی لازم است، گاهی سؤال مبهم وگاهی باید دقیق باشد.
▪️هر گاه شما موردی برای سؤال پرسیدن ندارید، سؤال مبهم بپرسید تا در حین سخن به سوال اصلی برسید.
▪️اگر از شما سوال زیاد پرسیدند آنرا بر مبنای فضای جلسه بی‌اساس جلوه بدهید وبعدبه حرف خودتان برگردید.
▪️اگر جواب سؤالی را نمی‌دانستید، چنانچه فضا مطلوب بود و صداقت قابل پذیرش بود بگویید: «تا به حال با چنین موردی برخورد نداشتید»اما اگر شرایط اینگونه نبود، دادن پاسخهای کلیشه‌ای و کلی که نمی‌شود از آنها ایرادی گرفت جوابگوست، مثلا؛ بگویید:«بستگی دارد به...».