مهدی علوی
مهندسی انرژی دانشگاه یزد }
4 ماه قبل  قبل

ظهر شنبه،
آموزش دانشگاه،
وقتی چندساعته که پاس‌کاریم میکنن و کارمو راه نمیندازن:

image