علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
4 ماه قبل  قبل

♦️ این دیالوگ روی فیلم یه دنیا حرف داره