به تصویر بالا نگه کنید.
طرز فکر شما بیشتر  به کدام تمایل دارد؟
در موضوعات مختلف این تمایل به کدام سمت کمتر و بیشتر می شود؟
به نظر شما برای موفقیت و کامیابی کدام طرز فکر بهتر عمل می کند؟

image