حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
4 ماه قبل  قبل

پیشرفت تدریجی شخصیت می سازه
پیشرفت ناگهانی، خود بزرگ بینی