حمید ایروانی  
مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شیراز }
5 ماه قبل  قبل

زید هم مثل انتخاب واحده، اگر از اول اشتباه برداری تا آخرش دهنت سرویسه