سارا اسفندیاری
 دانشجوی معماری
4 ماه قبل  قبل

باید دانشجوی ترم یک معماری باشی، حداقل ده صفحه A3 از انواع خطوط بکشی، تا بفهمی چی میگم ...

image