🔳⭕️خودت باش

🔴مولوی قصه روباهی را تعريف می‌كند كه خودش را دوست نداشت و دلش می‌خواست طاووس شود؛ پس خودش را در خم رنگ انداخت و رنگانگ شد اما طاووس نشد. چون نه می‌توانست آواز بخواند و نه پرواز می‌دانست و نه دُمی افشان داشت. گورخری را هم ديدم كه سياه و سفيدش را دوست نداشت و خودش را رنگ كرد اما سرنوشت رنگی‌اش، سياه بختی شد.

خيلی وقت‌ها ما هم دچار همين ماجرا می‌شويم. برای ديده شدن، برای قدری تاييد و تحسین و توجه، آنقدر خود را به رنگ اين و آن می‌كنيم و آن‌قدر به ساز اين و آن می‌رقصيم كه از آن خود واقعی هيچ باقی نمی‌ماند.

من اما هر چه فكر می‌كنم می‌بينم نمی‌توانم ساعتی موزون آن باشم و ساعتی ميزان اين، نمی‌توانم خود را با متر و معيار و ترازو و وزنه و سنجه ديگران بسنجم.
فكر می‌کنم همين خود واقعی با همه كم و كاستی‌هايش برايم دوست داشتنی‌تر از خود قشنگ بدلی‌ست.
و با خودم می‌گويم: "من چنينم كه نمودم، دگر ايشان دانند".