امیر کریمی
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر }
5 ماه قبل  قبل

ما خواهان ارسال این ارزشی ها به جبهه حق علیه باطل هستیم!
#خاورمیانه