سینا محمودی
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف }
5 ماه قبل  قبل

حالا ما تو این هیر و ویر فکرکن پاکستان بمب اتم هم داره😐