پشتیبان آموزشی و فعالیت های فرهنگی

قدیر

قم
·
سایر
·
5 ماه قبل

پشتیبانی آموزشی و فعالیت های فرهنگی
التزام به مسولیت
امانتدار

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم