مهشید عطایی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه سمنان }
5 ماه قبل  قبل

عشق آموز، اگر گنج سعادت خواهی
دلِ‌خالی ز محبت،صدفِ‌بی‌گهر است🍁

#رهی‌_معیری