💢 ۱۲ اصل گالوپ

موسسه نظرسنجی گالوپ بعد از مصاحبه با ۱۰ میلیون نفر کارمند در سراسر دنیا به ۱۲ شاخص مهم رسیده است. این موسسه پیشنهاد می کند در صورتی که رهبران سازمان آنها را رعایت کنند می توانند کارکنانی وفادار و بهره‌ور به سازمان داشته باشند. این تحقیق بسیار معتبر و جهانی است.

1️⃣می‌دانم که انتظار و چشم‌داشت از من در محیط کار چیست.

2️⃣مواد و تجهیزاتی که نیاز دارم تا کارم را درست انجام دهم، در اختیار من است.

3️⃣هر روز در محل کار فرصت این را دارم تا بهترین کار را انجام دهم.

4️⃣طی هفته اخیر تشویق و تحسین برای انجام کارهای خوب دریافت کردم.

5️⃣مدیر من در محل کار بعنوان یک انسان به من اهمیت می‌دهد.

6️⃣کسی در محل کارم هست که من را به رشد و توسعه خودم دلگرم می کند.

7️⃣در محل کارم عقاید و نظرات من به حساب می آید.

8️⃣ماموریت یا مقصد سازمان سبب می شود احساس کنم شغل من مهم است.

9️⃣همکارانم متعهد به انجام کارهای با کیفیت هستند.

0️⃣1️⃣بهترین دوستانم را در محل کار دارم.

1️⃣1️⃣طی شش ماه اخیر کسانی در محل کارم با من درباره پیشرفتم صحبت کردند.

2️⃣1️⃣طی سال گذشته فرصت هایی در محل کارم برای رشد و پیشرفت داشتم.

✍ کانال مدیریت منابع انسانی