🔳سيستم اطلاعاتي كيفيت Quality information system

سيستم اطلاعاتی كيفيت(QIS): سيستم اطلاعاتی كيفيت، يك سيستم هوشمند متكی بر علوم آماری است كه مزيت شناسايی فرصت‌های پيشرفت در سازمان، شناسايی مشكلات ريشه‌ای، ايجاد عمليات اصلاحی مؤثر و جلوگيری از رخداد مشكلات بالقوه را برای سازمان به ارمغان می آورد.
در واقع،QIS يك سيستم مديريت اطلاعات مختلف با سطح عملكردی بالا در كليه حوزه‌های تجارت می باشد كه با استفاده از منابع مختلف موجود در سازمان، نمايی منحصر بفرد از وضعيت پردازش‌ها، محصولات، كيفيت و محيط ارائه می دهد.

💢وظايف كليدي QIS چيست؟

1ـ جمع‌آوري و ذخيره‌سازی اطلاعات از انواع منابع عملياتی سازمان؛
2ـ تعريف مشكلات كليدی و عمليات اصلاح‌كننده عيوب
3ـ پشتيبانی از فعاليت‌های مديريت كيفيت، مانند بهبود مستمر.

مزيت سيستم اطلاعاتی كيفيت : از آنجا كه سيستم QIS، در ياری رساندن به سازمان‌های كوچك، متبحر است، تأمين‌گر راه‌حل‌های تخصصی متناسب با بودجه و ساختارIT سازمان می باشد.