ابوالقاسم کریمی
 شاعر/نویسنده/فعال محیط زیست/https://abolghasemkarimi.ir
5 ماه قبل  قبل

مرگ پایان یا آغاز است؟
یک راز یا یک حقیقت؟

یک ترس یا یک آرامش؟
یک ضربه یا یک رهایی؟
یک هبوط یا یک صعود؟
مرگ، همه را در بر می گیرد بدون تفاوت، بدون تبعیض، بدون عدالت.
مرگ، همه را تنها می گذارد بدون همدم، بدون همراه، بدون محافظ.
مرگ، همه را به چالش می کشد با سؤالات، با شک، با ابهام.
مرگ، همه را به انتخاب مجبور می کند با اعتقاد، با امید، با عشق.
مرگ , همه را به ترس می سپارد ، با غم، با رنج با اضطراب.
مرگ همه را فراموش میکند،با خاطرات باآرزوها با زخم ها.
مرگ، پایان یا آغاز است؟ بستگی به نگاه ما دارد.
مرگ، یک راز یا یک حقیقت؟ بستگی به دانش ما دارد.
مرگ، یک ترس یا یک آرامش؟ بستگی به اخلاق ما دارد.
مرگ، یک ضربه یا یک رهایی؟ بستگی به عشق ما دارد.
مرگ، یک هبوط یا یک صعود؟بستگی به زندگی ما دارد؟
___
ابوالقاسم کریمی
ورامین
17/بهمن/1399

image