مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
5 ماه قبل  قبل

ولی من احساس میکنم شیرین رفیقاشم واسه فرهاد میوورد

وگرنه هیچ عقل سلیمی حکم نمیکنه واسه خاطر یه نفر بیفتی به جون کوه به اون عظمت