حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
5 ماه قبل  قبل

هرگز پلی را که از روی آن
عبور می‌کنی خراب نکن
حتی اگر فکر میکنی دیگر مسیرت به آنجا نمی‌خورد.

در زندگی از اینکه چقدر مجبور می‌شوی از روی یک پل قدیمی عبور کنی، تعجب خواهی کرد!