رنگ سبز-آبی ‌کشورهایی که واکسیناسیون HPV روتین کشوری است
و رنگ قرمز ! هیچ برنامه‌ای وجود ندارد!
آسیا با وضعیتی عجیب
اروپا همچنان دربند شرقی و غربی
و آمریکا و اوشنیا

image