مصطفی شاکری
مهندسی مکانیک دانشگاه شهاب دانش }
5 ماه قبل  قبل

خدایا ما رو نگا
(هم با فتحه و هم با کسره)