سید علیرضا ساعی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه تبریز }
5 ماه قبل  قبل

📌مداوا و رهاسازی آهوی آسیب دیده در میانه (کاغذکنان)

مأمورن یگان محیط زیست میانه، یک رأس آهوی آسیب دیده را پس از ۳ روز مداوا و معاینات دامپزشکی به دامان طبیعت بازگرداندند.