پهن کردن چتر تقدس بر سر نظام سیاسی یک سرزمین، یکی از صدها اشتباه هولناکی هست که هرگز ترمیم نمی‌شود !
زیرا چه آن‌هایی که این چتر را باز می‌کنند و چه توده مردمی که در ابتدا آن را می‌پذیرند، نمی‌دانند حکومت دستاوردی بشری‌ست و حاکمان نیز انسان‌هایی‌اند که شاید به انواع خطاها آلوده باشند ...
این اشتباه هولناک صاحبان قدرت را از دایره نقد بیرون می‌برد و لباسی آسمانی بر قامتشان می‌دوزد !
وقتی نظام سیاسی مقدس شود دیگر نمی‌توان از کاستی‌های آن سخن گفت و هنگامی که اربابان قدرت مشروعیت خود را نه از سوی زمین، بلکه از آسمان دانستند‌‌ ؛ مسلما خود را پاسخگو به جامعه هم نمی‌دانند و به واسطه این توهم از مردم اطاعت مطلق و بی‌ چون و چرا را طلب می‌کنند !


- جورج ریتزر
- نظريه جامعه شناسی دوران معاصر