رژه كالسكه كودكان در مراسم رژه نيروهاى مسلح يزد يا شعار جهاد فرزندآورى/همشهرى آنلاين.

image