علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

گر
چه
غم
بسیار...
اما
شادی
از
ما
دور
نیست.✨