💢 ۷ قانون پس انداز پول که ممکنه یه روز نجاتت بده

🟡قانون ۲۰_۸۰

⭕️حداقل ۲۰ درصد درامد رو به مخارج سرمایه ای اختصاص بدهید و ۸۰ درصد را به مخارج جاری

🟡قانون بودجه ۵۰/۳۰/۲۰

۵۰ درصد نیاز های
۳۰ درصد خواسته ها
۲۰ درصد پس انداز

🟡قانون ۱٪

⭕️برای خرید های ناگهانی از قانون ۱٪ استفاده میکنیم.اگر دارایی یا کالایی را میخواهید بخرید بیش از ۱٪ درامد ناخالص ما است ۳ روز صبر میکنیم، اگر بعد ۳ روز آن کالا را میخواهید بخرید.

🟡قانون۷۲

⭕️درمورد پس انداز هیجان داشته باشید. با استفاده از قانون ۷۲ میتونید به سرعت محاسبه کنید، چند سال طول میکشد پولتان را دو برابر کنید.


🟡۳ تا ۶ برابر درآمد خود را در صندوق اضطراری قرار دهید.

⭕️وقتی یک روز بحرانی اومد تحملشو داشته باشید.شما باید اول به فکر بقا باشید و بعد رشد
پایدار.

🟡ایجاد یک سیستم پس انداز خودکار

⭕️پیش فرض ها قدرتمند هستند. زیرا انسان ها تنبل و قراموشکارند.پس با خودکار کردن آن، پس انداز را به صورت پیش فرض خود قرار دهید.قبل از اینکه درآمد رو ببینید، پس انداز و سرمایه گذاری کنید.

✍ کانال دانش اقتصادی