۱. رئیسی را توجیه کنید چه بگوید!
۲. برایش با خط درشت بنویسید تا از رو بخواند!
۳. معنی سفارت را به او بگویید!
۴. ایران در آمریکا سفارت ندارد!
۵. حتی اگر داشت هم محل سفارت در پایتخت است!
۶. نیویورک پایتخت آمریکا نیست!
۷. بازگشت پنجمین محموله الواح دوران هخامنشی نتیجه پیروزی حقوقی دولت قبل است!