در سال ۱۹۹۵ در چنین روزی یک هواپیمای ایرانی با ۱۷۴ مسافر ربوده شد و سوخت آن رو به پایان و در شُرف سقوط بود، اسرائیل تنها کشوری بود که به آن اجازه فرود داد. با مسافران و خدمه برخورد خوبی صورت گرفت و ۳۰ ساعت بعد به ایران بازگشتند.