پریا صبوری
دندانپزشکی دانشگاه شیراز }
5 ماه قبل  قبل

بیاین از نظر پزشکی رو بسپریم به پزشکا. چطوره؟