💥🧠 مديتيشن صرفاً كنترل جسم و فکر نیست؛ سیستمی برای دم و بازدم نیست. جسم باید کاملاً آرام و سالم باشد بدون هر گونه تنش، احساس باید بسیار حساس و تیز باشد و این کیفیت باید یک کیفیت مستمر باشد. نجواها، پریشانی ها و اضطراب ها و تلاش های ذهن باید پایان یابد. نباید از جسم آغاز کرد بلکه باید به ذهن با همه عقاید آن، پیش داوری های آن، خودخواهی های آن و خود مرکزیت های آن توجه داشت و آنها را شناخت. هنگامی که ذهن سالم است، زنده و نیرومند است احساس نیز جای خود را دارد؛ و ایـن احساس بسیار بالا است و فوق العاده حساس. در آن صورت ارگانیسم باهوش و خرد طبیعی خود، هوش و خردی که به وسیله عادت، تمایلات و هوس ها تحریف و خراب نگشته است آنگونه عمل می کند که باید عمل کند.

image