علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

وقتی رفتی دفتر استاد ازش نمره بگیری
و داره درو روت میبنده😂😂

image