محبوبه نظری خواه
علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان }
5 ماه قبل  قبل

یه نفر یه نصیحتی بهم کرد که پشتش کلی
آرامش بود گفت: «سوزنت گیر نکنه روی آدما
روی حرفا، روی اتفاقا فقط رها کن
نیازی نیست دنبال تحلیل هرچیزی باشی.»