negar ramandi
مهندسی مکانیک دانشگاه قم }
5 ماه قبل  قبل

تفاوت «هیچ کاری نکردن» و «یک کار خیلی کوچک را یک سال هر روز تکرارکردن» به زبان ریاضی

image