مهسا حاج علی گل  
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم }
5 ماه قبل  قبل

ولی ما محکوم به زندگی ایم؛ مهم نیست دیشب چی گذشت، صبح که بیدار میشی باید چای هلی رو دم بدی، ساندویچ نون پنیر گردوت رو بپیچی، زرهت رو بپوشی و بری توی روزمره. راه دیگه‌ای نیست.