علی توکلی
ریاضی محض دانشگاه خوارزمی }
5 ماه قبل  قبل

حکیم ابن سینا با اون همه بزرگی و دانش آخر عمرش گفت من نادانم...
یه بار نگفت آی عم مدیکال استیودنت:\
تو هنوز دانشگاه رو از نزدیک ندیدی میگی بهم بگین دکتر !؟ 😐😂